กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณัฐธิดา อุลหัสสา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปวริศา บุญสร้อย
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต

นายมงคล วรินทร์
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต