กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิพร ชมตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ