กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพรชนก พลแสน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชูศรี จันทร์หอม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวัชรินทร์ ต่อโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลลิดา งอกคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปริญดา สีถาหล้า
ครูผู้ช่วย

นายวิทวัส คงฉนวน
ครูอัตราจ้าง