ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริณา หิรัญคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรินันท์ รูปไธสง
ครูอัตราจ้าง