คณะผู้บริหาร

นางประภัสสร สุวรรณที
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 080-725-7745
อีเมล์ : prapassornsu5243@gmail.com

ดร.สุภาภรณ์ พรหมนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 098-105-1626
อีเมล์ : sudee6226.p@gmail.com