ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                                    

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา  ปีการศึกษา  2565

 

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

7

8

15

ม.2

8

11

19

ม.3

13

19

32

รวม ม.ต้น

28

38

66

ม.4

6

8

14

ม.5

6

11

17

ม.6

11

5

16

รวม ม.ปลาย

23

24

47

รวมทั้งหมด

51

62

113

 

       ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565  

 

                                                                                                  งานทะเบียน/วิชาการ