พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุนทรียภาพ  รักดนตรี  กีฬา  อนุรักษ์และดำรงรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม
3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรมที่ทันสมัย
5.  ส่งเสิรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ประสานสัมพันธ์และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
6.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  บริเวณอาคารสถานที่ให้  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
7.  ส่งเสริมสนุบสนุนภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  น้อมนำปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง