วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

 เป็นคนดี  มีความรู้  เชิดชูคุณธรรม  รู้เท่าทันเทคโนโลยี  บนวิถีความพอเพียง

ปรัชญา
"สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมปฺตตา"
การศึกษาย่อมพร้อมถึงค่าแห่งความเจริญ