ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาล
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 โดยรับนักเรียนแบบสหศึกษา มีนายสุทธิ เหล่าฤทธิ์ เป็นครูใหญ่คนแรก จำนวนนักเรียน
เมื่อตั้ง 85 คน แต่ยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเอง ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านผือวิทยายนเป็นที่เปิดทำการสอน
ชั่วคราว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2524 ได้ย้ายมาที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน ต่อมาในปีการศึกษา 2530 ได้รับอนุมัติให้ขยายการเปิดรับนักเรียนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย