ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
11 ต.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 1/2564
11 ต.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 4 อนุมัติผลการเรียน
11 ต.ค. 64 ถึง 15 ต.ค. 64 กรอกข้อมูล SGS ก่อนปลายภาคและปลายภาค
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
27 ก.ย. 64 ถึง 01 ต.ค. 64 ส่งข้อสอบปลายภาค
27 ก.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
14 ก.ย. 64 ถึง 17 ก.ย. 64 ยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ
07 ก.ย. 64 ถึง 14 ก.ย. 64 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80
23 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 กรอกข้อมูล SGS ก่อนกลางภาคและกลางภาค
23 ส.ค. 64 ถึง 27 ส.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
16 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 64 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
16 ส.ค. 64 ถึง 31 ส.ค. 64 นิเทศครู ครั้งที่ 2
09 ส.ค. 64 ถึง 13 ส.ค. 64 ส่งข้อสอบกลางภาค
27 ก.ค. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 นิเทศครู ครั้งที่ 1
19 ก.ค. 64 ถึง 23 ก.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนติด 0,ร,มส
17 ก.ค. 64 สอนชดเชย
10 ก.ค. 64 สอนชดเชย
08 ก.ค. 64 วันไหว้ครู
05 ก.ค. 64 ถึง 09 ก.ค. 64 ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
01 ก.ค. 64 วันสถาปนาลูกเสือ
28 มิ.ย. 64 ถึง 02 ก.ค. 64 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 มิ.ย. 64 ถึง 02 ก.ค. 64 ยื่นคำร้องขอแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
21 มิ.ย. 64 ถึง 25 มิ.ย. 64 ส่งวิเคราะห์หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
09 มิ.ย. 64 ถึง 11 มิ.ย. 64 นักเรียน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6 ลงทะเบียนเรียน
07 มิ.ย. 64 ถึง 08 มิ.ย. 64 คณะครูอบรมออนไลน์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ , กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 มิ.ย. 64 ถึง 18 มิ.ย. 64 คุณครูส่งวิจัยและวิเคราะห์ข้อสอบ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
28 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4
27 พ.ค. 64 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1
24 เม.ย. 64 ถึง 28 มิ.ย. 64 รับสมัครนักเรียนใหม่